پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۱.۴۸ ۲۷%-
کانتینری ۱۴.۳۸ ۲۷.۲%-
فله خشک ۲۹.۴۰ ۵.۱%-
فله مایع ۳.۳۸ ۱۰.۵%+
جنرال کارگو ۱۲.۷۳ ۱.۳%-
نفتی ۲۸.۴۱ ۱۱.۸%-
1397
مجموع
۸۸.۳۰ (میلیون تن) ۱۰.۷%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۲.۰۳
کانتینری ۱۹.۷۶
فله خشک ۳۰.۹۹
فله مایع ۳.۰۶
جنرال کارگو ۱۲.۸۹
نفتی ۳۲.۲۰
1396
مجموع
۹۸.۹۰ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۴ آبان ۱۳۹۷