دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۱۵ ۶۵.۶%-
کانتینری ۱.۸۴ ۵۷.۶%-
فله خشک ۱۰.۳۱ ۳۴.۵%+
فله مایع ۰.۸۳ ۸.۴%-
جنرال کارگو ۳.۱۹ ۱۶.۶%-
نفتی ۶.۵۷ ۱۶.۷%-
1398
مجموع
۲۲.۷۵ (میلیون تن) ۷.۷%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۴۳
کانتینری ۴.۳۵
فله خشک ۷.۶۷
فله مایع ۰.۹۱
جنرال کارگو ۳.۸۲
نفتی ۷.۸۹
1397
مجموع
۲۴.۶۴ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸