میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۱.۷۱ ۸.۶%+
کانتینری ۲۰.۱ ۱۳.۴%+
فله خشک ۳۹.۸۸ ۱۳%+
فله مایع ۳.۳۸ ۱۸.۷%+
جنرال کارگو ۱۷.۴۹ ۸.۱%+
نفتی ۴۹.۴۸ ۲۹.۱%+
1400
مجموع
۱۳۰.۳۲ (میلیون تن) ۱۸.۱%+
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۱.۵۸
کانتینری ۱۷.۷۲
فله خشک ۳۵.۲۸
فله مایع ۲.۸۵
جنرال کارگو ۱۶.۱۷
نفتی ۳۸.۳۲
1399
مجموع
۱۱۰.۳۳ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۹ بهمن ۱۴۰۰