یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۱.۲۰ ۲۶.۲%-
کانتینری ۱۱.۷۷ ۲۴.۹%-
فله خشک ۲۱.۷۸ ۶%-
فله مایع ۲.۵۹ ۳.۴%+
جنرال کارگو ۱۰.۲۱ ۰.۸%-
نفتی ۲۱.۹۴ ۱۲.۵%-
1397
مجموع
۶۸.۳۰ (میلیون تن) ۱۰.۹%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۱.۶۲
کانتینری ۱۵.۶۷
فله خشک ۲۳.۱۶
فله مایع ۲.۵۱
جنرال کارگو ۱۰.۲۹
نفتی ۲۵.۰۶
1396
مجموع
۷۶.۶۹ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱ مهر ۱۳۹۷