میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۱.۶۱ ۴%+
کانتینری ۱۷.۶۹ ۱.۷%-
فله خشک ۳۲.۹۹ ۱.۸%-
فله مایع ۲.۵۶ ۱۴.۶%-
جنرال کارگو ۱۵.۴۵ ۵.۵%+
نفتی ۳۸.۱۵ ۲.۲%+
1401
مجموع
۱۰۶.۸۴ (میلیون تن) ۰.۲%+
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۱.۵۵
کانتینری ۱۷.۹۹
فله خشک ۳۳.۶۱
فله مایع ۳
جنرال کارگو ۱۴.۶۵
نفتی ۳۷.۳۴
1400
مجموع
۱۰۶.۵۹ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۸ آذر ۱۴۰۱