چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۱.۷۱ ۳۳.۲%-
کانتینری ۱۷.۸۵ ۲۸.۳%-
فله خشک ۳۷.۱۱ ۷.۸%-
فله مایع ۴.۰۷ ۱۰.۶%+
جنرال کارگو ۱۵.۴۵ ۸.۶%-
نفتی ۳۵.۱۰ ۱۲.۱%-
1397
مجموع
۱۰۹.۵۸ (میلیون تن) ۱۲.۸%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۲.۵۵
کانتینری ۲۴.۸۹
فله خشک ۴۰.۲۶
فله مایع ۳.۶۸
جنرال کارگو ۱۶.۹۰
نفتی ۳۹.۹۲
1396
مجموع
۱۲۵.۶۴ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۶ دی ۱۳۹۷