میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۵۰ ۱۸.۲%-
کانتینری ۵.۳۹ ۲۷.۹%-
فله خشک ۱۲.۳۷ ۳۵.۱%-
فله مایع ۰.۹۰ ۳۱.۷%-
جنرال کارگو ۳.۹۹ ۳۳.۲%-
نفتی ۱۱.۲۱ ۱۶.۵%-
1399
مجموع
۳۳.۸۷ (میلیون تن) ۲۸.۴%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۶۱
کانتینری ۷.۴۸
فله خشک ۱۹.۰۸
فله مایع ۱.۳۲
جنرال کارگو ۵.۹۷
نفتی ۱۳.۴۴
1398
مجموع
۴۷.۲۸ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۶ تیر ۱۳۹۹