یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۸۱ ۲۴.۳%-
کانتینری ۸.۰۷ ۲۲.۴%-
فله خشک ۱۴.۸۹ ۳.۱%+
فله مایع ۱.۷۵ ۰.۸%+
جنرال کارگو ۷.۲۳ ۵.۷%+
نفتی ۱۳.۹۳ ۱۴.۵%-
1397
مجموع
۴۵.۸۷ (میلیون تن) ۷.۷%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۱.۰۷
کانتینری ۱۰.۴۱
فله خشک ۱۴.۴۵
فله مایع ۱.۷۳
جنرال کارگو ۶.۸۴
نفتی ۱۶.۲۸
1396
مجموع
۴۹.۷۱ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷