میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۳ ۳۵.۳%-
کانتینری ۳.۲۴ ۳۷.۷%-
فله خشک ۱۰.۹ ۱۶.۸%+
فله مایع ۰.۷۲ ۱۸.۳%+
جنرال کارگو ۴.۰۸ ۱۶.۲%-
نفتی ۹.۲ ۱۸.۵%-
1402
مجموع
۲۸.۱۴ (میلیون تن) ۱۰.۱%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۴۶
کانتینری ۵.۲۱
فله خشک ۹.۳۳
فله مایع ۰.۶۱
جنرال کارگو ۴.۸۷
نفتی ۱۱.۲۹
1401
مجموع
۳۱.۳۱ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۱۳ خرداد ۱۴۰۲