میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۹ ۱%-
کانتینری ۱۰.۶۶ ۱.۹%+
فله خشک ۲۱.۷۶ ۱۱.۵%+
فله مایع ۲.۲۹ ۳۴.۹%+
جنرال کارگو ۹.۶۱ ۱۴.۱%+
نفتی ۲۵.۷۹ ۱۵.۴%+
1400
مجموع
۷۰.۱۲ (میلیون تن) ۱۲.۳%+
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۹۱
کانتینری ۱۰.۴۷
فله خشک ۱۹.۵۲
فله مایع ۱.۷
جنرال کارگو ۸.۴۲
نفتی ۲۲.۳۵
1399
مجموع
۶۲.۴۵ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ شهریور ۱۴۰۰