چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۴۴۵۰۸۰۵ ۱۶.۸%-
کانتینری ۴.۵۲۵۶۸۰۵ ۱۲.۲%-
فله خشک ۷.۸۶۴۲۳۴۷ ۱۰.۹%+
فله مایع ۰.۸۸۹۰۵۶ ۱۷.۱%+
جنرال کارگو ۳.۸۵۰۲۵۰۲ ۶.۴%+
نفتی ۷.۸۵۶۶۴۸ ۳.۳%+
1397
مجموع
۲۴.۹۸۵۸۶۹ (میلیون تن) ۳.۱%+
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۵۳۴۷۳۶
کانتینری ۵.۱۵۶۶۶۴۹
فله خشک ۷.۰۹۱۰۷۵۷
فله مایع ۰.۷۵۹۴۸۶
جنرال کارگو ۳.۶۱۹۸۰۹۷
نفتی ۷.۶۰۲۲۶۷
1396
مجموع
۲۴.۲۲۹۳۰۳ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲ خرداد ۱۳۹۷