میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۹ ۷.۱%+
کانتینری ۱۰.۰۱ ۱.۶%+
فله خشک ۱۷.۰۲ ۰.۷%+
فله مایع ۱.۱۹ ۳۵.۷%-
جنرال کارگو ۸.۳۳ ۲.۵%+
نفتی ۲۱.۲۱ ۲%-
1401
مجموع
۵۷.۷۶ (میلیون تن) ۱%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۸۴
کانتینری ۹.۸۵
فله خشک ۱۶.۹
فله مایع ۱.۸۵
جنرال کارگو ۸.۱۳
نفتی ۲۱.۶۴
1400
مجموع
۵۸.۳۷ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱