میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۰.۱۲ ۲۶.۱%-
کانتینری ۱.۵۷ ۱۵.۱%-
فله خشک ۳.۴ ۱۷.۳%-
فله مایع ۰.۳۴ ۵۹.۴%+
جنرال کارگو ۱.۴۳ ۴۳.۸%+
نفتی ۴.۰۲ ۲.۱%+
1400
مجموع
۱۰.۷۸ (میلیون تن) ۳.۱%-
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۰.۱۷
کانتینری ۱.۸۵
فله خشک ۴.۱۲
فله مایع ۰.۲۲
جنرال کارگو ۱
نفتی ۳.۹۴
1399
مجموع
۱۱.۱۲ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰