میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال تا امروز
کانتینری ۱.۷۷ ۱۲.۵%-
کانتینری ۲۰.۸۸ ۳%-
فله خشک ۵۰.۸۹ ۱۵.۴%+
فله مایع ۴.۶۳ ۱.۱%-
جنرال کارگو ۱۸.۴۸ ۵.۵%+
نفتی ۴۲.۰۸ ۴.۳%+
1398
مجموع
۱۳۶.۹۶ (میلیون تن) ۶.۸%+
میزان تخلیه و بارگیری بنادر در مدت مشابه سال گذشته
کانتینری ۲.۰۲
کانتینری ۲۱.۵۳
فله خشک ۴۴.۱۲
فله مایع ۴.۶۸
جنرال کارگو ۱۷.۵۱
نفتی ۴۰.۳۳
1397
مجموع
۱۲۸.۱۸ (میلیون تن)
بنادر:

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۴ اسفند ۱۳۹۸